Giełda Partnerstw Euroregionu ŚC-TS - Przedsiębiorczość

Giełda Partnerstw Euroregionu ŚC-TS to mikroprojekt realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” wraz z czeskimi partnerami – Stowarzyszeniem  Člověk na hranici, z.s. jako liderem projektu oraz z Regionálním sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska jako partnerem.
Jego celem jest inicjowanie i rozwijanie partnerstw transgranicznych pomiędzy samorządami i ich jednostkami organizacyjnymi, instytucjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami działającymi na terenie Euroregionu Śląsk Cieszyński. W trakcie jego realizacji partnerzy wykorzystują technologie informatyczne do zarządzania partnerstwem transgranicznym oraz wspierają działania związane z eliminowaniem przeszkód we współpracy i podnoszeniem jej rozwoju na wyższy poziom w ten sposób tworzone są mechanizmów wsparcia dla działalności transgranicznej.
Jedną z form wspierania działalności transgranicznej była organizacja czwartego już spotkania tym razem poświęconego tematyce przedsiębiorczości, w którym udział wzięli przedstawiciele biznesu, urzędów pracy, jednostek samorządowych, a także instytucji zajmujących się wspieraniem przedsiębiorczości z obu stron granicy. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Regionalnego Stowarzyszenia Współpracy Terytorialnej Śląska Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie. Ekspertem z zakresu przedsiębiorczości był Michal Banot - dyrektor Inkubatora Przedsiębiorczości STEEL-IT w Trzyńcu oraz Instytutu EuroSchola w Trzyńcu.
Zdarzenie, będące  okazją do poszukiwań potencjalnego partnera w planowanych w przyszłości transgranicznych projektach polsko-czeskich,  organizowane było w ramach mikroprojektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński.