Przykłady dobrych praktyk współpracy transgranicznej w obszarze przedsiębiorczości

Projekt „Współpraca między szkołami i instytucjami publicznymi na granicy czesko-polskiej w zakresie edukacji to większe szanse na rynku pracy”

Katedra Geografii Wydziału Przyrodniczego na Uniwersytecie w Ołomuńcu oraz Główny Instytut Górnictwa w Katowicach realizowały w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczypospolita Polska 2007–2013 (Cíl 3 / Cel 3) tytułowy projekt, który stawiał sobie za cel wzmocnienie
i pogłębienie współpracy transgranicznej, wymianę doświadczeń i informacji na obszarze przygranicznym w celu wzmocnienia integracji szkolnictwa na poziomie średnim i wyższym w odniesieniu do uwarunkowań rynku pracy oraz uwzględnienie ich w polityce rozwoju regionalnego, a także analizę transgranicznego rynku pracy na obszarze projektowym i plany zwiększenia mobilności siły roboczej poprzez tworzenie sieci instytucji współpracujących po obu stronach granicy. Wdrażanie obranych celów rozpoczęto od badania zmian różnic wybranych socjoekonomicznych problemów transgranicznego regionu, obejmującego powiaty Jeseniki i Bruntal oraz powiaty nyski i prudnicki szczególnie w kontekście rynku pracy oraz powołaniu wielopoziomowej sieci współpracy pomiędzy szkołami średnimi, uczelniami wyższymi, a także publicznymi i niepublicznymi instytucjami rynku pracy, jednostkami  samorządowymi i organizacjami pozarządowymi. Kolejnymi etapami realizacji projektu były organizowane w formie warsztatów spotkania po obu stronach granicy, w których udział  brali interesariusze. Uczestnikami warsztatów byli również studenci i uczniowie wyższych klas szkół średnich. Przy realizacji spotkań roboczych w regionach, które odniosły sukces gospodarczy, współpracowali wszyscy partnerzy projektu. Spotkania przyniosły korzyści przede wszystkim dzięki możliwości nawiązania trwałej współpracy pomiędzy przedstawicielami podmiotów, które aktywnie zaangażowały się w podnoszenie konkurencyjności na transgranicznym rynku pracy.  Aktywny udział w tych działaniach pozwolił im na zdobycie informacji odnośnie struktury społeczno-gospodarczej regionu oraz o aktualnych i przyszłych wyzwaniach na rynku pracy. Istotnym rezultatem projektu wypracowanym w ramach dyskusji eksperckich i konsultacji była wieloletnia strategia rozwoju regionu ukierunkowana na zwiększenie atrakcyjności trangranicznego rynku pracy, której integralną częścią jest oferta edukacyjna.

Źródło:
http://edu2work.upol.cz/index.php/pl/
http://www.cz-pl.eu/pl/wspo-praca-mi-dzy-szko-ami-i-instytucjami-publicznymi-na-granicy-czesko-polskiej-w-zakresie-edukacji-to-wi-ksze-szanse-na-rynku-pracy.html
 
Projekt „Edukacja specjalistów z zakresu zarządzania terenami pogórniczymi na pograniczu polsko-czeskim"
Projekt o charakterze edukacyjnym realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 przez
Politechnikę Śląska oraz VSB Uniwersytet Techniczny w Ostrawie. Jego głównym celem jest wspólne przygotowanie specjalistów z zakresu zarządzania terenami pogórniczymi pogranicza polsko-czeskiego poprzez wymianę wiedzy i najlepszych praktyk z zakresu zarządzania terenami poprzemysłowymi w Polsce i Czechach. Realizacja projektu obejmuje działania związane z zebraniem i usystematyzowaniem wiedzy o terenach pogórniczych pogranicza opracowaniem powszechnie dostępnego e-podręcznika oraz programów nauczania dla słuchaczy po obu stronach granicy, a także przeprowadzeniem zajęć dydaktycznych wraz z wymianą nauczycieli i słuchaczy. Wypracowane w ramach wdrażania projektu dobre praktyki mogą znaleźć szerokie zastosowanie w rewitalizacji terenów pogórniczych, przy usuwaniu niepożądanych skutków działalności wydobywczej oraz prowadzeniu szerokiego spektrum działań o charakterze wyprzedzającym. Projekt skierowany jest do studentów różnych kierunków i uczelni z Polski i Republiki Czeskiej zainteresowanych zdobywaniem wiedzy z zakresu zarządzania pogórniczymi terenami przygranicznymi. 

Źródło:
http://dydaktyka.polsl.pl/roz7/estp/cele.aspx
http://dydaktyka.polsl.pl/roz7/estp/default.aspx

http://dydaktyka.polsl.pl/roz7/estp/galeria.aspx


 LogoCZPL