Partnerzy w Republice Czeskiej

Przygraniczne położenie oraz członkostwo w Stowarzyszeniu Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” reprezentanta polskiej strony Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko stymuluje działania, inicjatywy zmierzające do tworzenia partnerstw polsko-czeskich w różnych dziedzinach życia publicznego. Urozmaicają oraz wzbogacają one nie tylko funkcjonowanie gminnego samorządu, ale również działających na jego terenie organizacji czy instytucji. Ich charakter mniej lub bardziej formalny zależny jest od współpracujących partnerów, ich statusu oraz obranej formy czy poziomu współpracy.

Ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój i efektywność transgranicznych partnerstw jest wsparcie w postaci funduszy europejskich.

Jednak najważniejszymi animatorami wspólnych działań transgranicznych są partnerzy, których dzieli tylko geograficzna granica państwa, natomiast łączą wspólnie podejmowane przedsięwzięcia skupiające się na promowaniu współpracy i bezpośrednich kontaktów wspierających rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny oraz ochronę środowiska, a także realizacji zadań związanych z propagowaniem idei przedsiębiorczości, rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, turystyki, kultury oraz handlu transgranicznego, ochronie dóbr naturalnych i dóbr kultury, zapobieganiem zagrożeniom naturalnym i technologicznym, wspieraniem powiązań między obszarami miejskimi i wiejskimi, poprawie dostępu do sieci transportowych, informacyjnych i komunikacyjnych, gospodarką wodną, gospodarowaniu odpadami oraz systemami energetycznymi, rozwojem i wspólnym wykorzystaniem infrastruktury, w szczególności w takich dziedzinach jak ochrona zdrowia, kultura i edukacja, współpracą administracyjną oraz integracją społeczności lokalnych, działań dotyczących rynku pracy, promocji równouprawnienia (w tym równouprawnienia kobiet i mężczyzn), rozwoju zasobów ludzkich oraz wspieraniem sektora badawczo- rozwojowego.

Naszą intencją jest prezentacja podmiotów stale rozwijających się partnerstw transgranicznych na „naszym” polsko-czeskim pograniczu. Mamy na uwadze, że nie jest to zamknięta grupa, wręcz przeciwnie, zapraszamy każdego, kto stawia sobie za cel aktywizację i rozwój polsko-czeskiego pogranicza oraz ma wolę współpracy „ponad granicami”, aby współtworzył mapę partnerstw transgranicznych na terenie objętym umową Euroregionu Śląsk Cieszyński.