Projekty Współpracy Transgranicznej

Naturalną konsekwencją rozwijającej się przygranicznej współpracy oraz zawiązujących się partnerstw jest realizacja wspólnych przedsięwzięć, projektów o charakterze transgranicznym. Szeroki wachlarz realizowanych projektów jest jednym z elementów zapewniających zrównoważony rozwój zarówno gminy jak i tej części polsko- czeskiego pogranicza, w której ona funkcjonuje poprzez umacnianie warunków gospodarczych i społeczno-kulturowych pogranicza, promowanie i wspieranie lokalnej turystyki, prowadzenie działań z zakresu ochrony środowiska usuwanie przeszkód i nierówności ekonomicznych i infrastrukturalnych, a także tworzenie oraz propagowanie podstaw wzajemnego zaufania i współpracy między instytucjami po obu stronach granicy oraz ich efektywności. Najważniejszym jest jednak budowanie i rozwój wzajemnych więzi, relacji międzyludzkich pozbawionych historycznych uprzedzeń, stereotypów często występujących w rejonach pogranicza.

Prezentowane przykłady dobrych praktyk z zakresu współpracy transgranicznej stanowią projekty realizowane na terenie Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko. Mogą one stanowić inspirację dla stopniowej i stałej aktywizacji pogranicza polsko- czeskiego.